ITES spol. s.r.o. - Služby
EKIS EMS Hospodářská komora
6

Kotlíkové dotace

Získání dotace na změnu vytápění v rodinných domech

Odbornou pomoc, včetně zpracování PENB a doporučení energetického specialisty s oprávněním "Energetický audit", a "Energetická certifikace budov" poskytuje:

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o dotaci mohou podávat fyzické osoby, vlastníci RD.

Kde - Krajský úřad příslušného kraje
Kdy - od začátku roku 2016 na příslušném formuláři + přílohy
Výše dotace - 70% až 80% pořizovacích nákladů (do 150 000,- Kč)

Dokumenty k podání žádosti

 1. Žádost o poskytnutí dotace - v papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech.
 2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

  Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění

 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

  Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění

 4. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací,prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 5. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 6. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 7. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
 8. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY - upřesnění a výklad podle „Pravidel“

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí splnit pouze jednu z uvedených možností):
 • bude v rámci výměny zdroje tepla současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže),
 • nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná,
 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude pořízeníPředmětem podpory NENÍ
 • kotel na pevná paliva,
 • plynového kondenzačního kotle,
 • tepelného čerpadla,
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro“ energetická opatření
 • výměna stávajícího starého plynového kotle
 • výměna kamen
 • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
Výše podpory:
 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč. Částky jsou vč. DPH.


Způsobilé náklady – na jaké činnosti bude dotace poskytnuta
Hlavní náklady„Mikro“ energetická opatření
 • projektová dokumentace
 • stavební práce
 • dodávky a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné soustavy
 • dodávka a instalace akumulační nádoby
 • realizace „mikro“ energetických opatření
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do kolaudace – uvedení do trvalého provozu)
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (v případě prokazování úrovně dle vyhlášky o energetické náročnosti)
 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

Odkazy

Kotlíková dotace - web Středočeského kraje - najdete zde i všechny potřebné dokumenty